NORMATIVA D’APLICACIÓ: ORDENANÇA FISCAL 3.37 TAXA SOBRE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei general i de l’específic de recepció obligatòria de recollida, transport, emmagatzematge, valorització i disposició del rebuig dels residus municipals comercials, definits com aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall, a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis, així com els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables a municipals d’acord amb la normativa d’aplicació.

Per determinar la quota resultant cal contemplar (Article 13è. Quota tributària):

  • 1r: Buscar a quin grup de residus es pertany, segons l’Annex I de l’Ordenança (fonamentat en els epígrafs de l’Impost sobre Activitats Econòmiques)
  • 2n: Comprovar la *quota base depenent del grup que pertoqui (locals fins a 50 m de superfície), article 13è apartat a)

*Quota per tipus de residus produïts

 

CLASSIFICACIÓ TIPUS DE GENERADOR Quota base* (any 2016)
Grup A Rebuig 118,21€
Grup B Rebuig i cartró 221,66€
Grup C Rebuig i paper 295,55€
Grup D Rebuig, envasos i/o vidre 369,33€
Grup E Orgànica, rebuig i cartró 531,85€
Grup F Orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre 738,66€

 

  • 3r: Multiplicar la quota base pel **coeficient corresponent**, d’acord amb el quadrant de l’article 13è apartat b)

**Coeficient de ponderació per metres de superfície

 

Superfície Coeficient general** Coeficient grup B amb exposició**
Fins a 50m 1 1
50-70m 1,2 1,2
70-90m 1,4 1,4
90-125m 1,5 1,5
125-200m 1,9 1,9
200-400m 2,2 2
400-700m 2,5 2,1
700-1200m 2,7 2,2
Més de 1200m 3,2 2,2

 

(Grup B amb exposició: Venda automòbils, electrodomèstics, material d’oficina, mobles i matalasseries).

 Exemple:

  • Activitat de venda de fruites i verdures i/o alimentació amb una superfície de venda de 80 m: pertany al grup de residus “E” segons relació .
  • Quota base 531,85 X coeficient 1,4 : 744,59 Quota anual resultant.

L’article 14è.1. Reducció de la quota: Determina la reducció en funció de la/les fraccions de residus que es gestionin privadament; en tot cas s’ha d’acreditar la corresponent contractació amb empresa autoritzada per la Agència de Residus de Catalunya.

L’article 14è.2: La classificació d’activitats d’acord amb els residus que generen prevista en l’Annex I (grups de residus) d’aquesta ordenança, podrà ser revisada mitjançant informe favorable dels serveis tècnics municipals, en aquells casos excepcionals en els que prèvia sol·licitud motivada pels interessats, es pugui justificar que aquesta classificació fonamentada en els epígrafs fiscals, no es correspon amb la realitat de producció de residus.

L’article 15è determina la quota mínima que s’aplica quan es fa la gestió de totes les fraccions de residus mitjançant empresa autoritzada per la Agència de Residus de Catalunya. No es pot utilitzar el servei municipal, però aquest està en disposició d’utilitzar-se si l’activitat deixa de contractar la gestió privada.

L’article 12è determina les exempcions i bonificacions:

  • Administracions públiques: exempts
  • Entitats o associacions sense finalitat lucrativa i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes: 50% de bonificació (no aplicable a activitats d’hostaleria)
  • Atenent a determinades característiques d’activitats molt específiques, sempre fonamentades, es pot ampliar la bonificació fins a la quota resultant de 25 €.
  • Bonificació del 13% a activitats que realitzin accions per la reducció de residus que s’hagin acollit a conveni de prevenció i minimització de residus, o bé que disposin d’una certificació ISO 14.000 o EMAS que inclogui la gestió dels residus generats.