Tots els centres educatius de la ciutat per la seva funció educadora i perquè generen residus, cal que aquests es gestionin correctament. Per aquest motiu als centres es fa el següent:

 

  • Cedeix 1 contenidors per a la recollida selectiva de la fracció paper-cartró
  • Cedeix 1 contenidor per a la recollida selectiva de la fracció orgànica a tots els centres que tenen servei de menjador
  • Cedeix 1 contenidor per a la recollida selectiva de la fracció piles

 

Totes aquestes fraccions Eco-Equip SAM els hi passa a recollir i buidar.

 

Després els centres en funció dels residus que generen d’altres fraccions, els han de gestionar correctament i evitar llençar barrejats, sinó separant cada fracció i portar a l’àmbit corresponent.