El Decret de Residus Comercials  de 12 de juliol de 2010 concreta alguns aspectes de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa, com són els horaris, dies i sistemes de lliurament dels residus.

Les determinacions contingudes al Decret són d’obligat compliment per part de les activitats econòmiques en general, i fan referència tant als residus que són recollits pel servei municipal, com a aquells residus que són objecte de recollida per part d’una empresa autoritzada contractada pel titular de l’activitat.

El Decret està estructurat en 5 annexos, en relació amb els àmbits de recollida de residus comercials, de manera que a cada activitat li és d’aplicació només un sol dels annexos, que conté les instruccions necessàries pel lliurament de tots els residus que genera, ja sigui al servei municipal o a una empresa contractada. Per saber quin és l’annex que cal aplicar tan sols és necessari conèixer l’emplaçament del local i si genera més de 1000 litres de residus al dia:

Annex 1 a 4 per aquelles activitats que fan menys de 1000 litres de residus al dia:

 

 • Annex 1: àmbit zona vianants al centre. Veure llistat de carrers al Full explicatiu Centre Històric

  PAPER I CARTRÓ: Recollida porta a porta

  ON QUAN OBSERVACIONS
  Plegats, a la porta de l’establiment Dimecres i divendres vespre, a les 20:00 hores Si cau en festiu el servei es farà  al dia immediat laborable següent

  ENVASOS (plàstics, llaunes, tetra-brics…): Servei general. Contenidors amb tapa groga, ubicats a la via pública, DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES, (Veure annex amb els punts i horaris per dipositar la resta i els residus d’envasos amb el sistema de retirada diària de contenidors).

  VIDRE: Servei general. Contenidors específics pel vidre ubicats a la via pública.

  MATÈRIA ORGÀNICA: Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).

  ON QUAN OBSERVACIONS
  A la porta de l’establiment Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a les 20:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S’emmagatzema a l’establiment

  RESTA:
  a) Fins a 30 litres/dia (mida domiciliària, una bossa ben lligada): Als contenidors situats a la via pública (Veure annex amb els punts i horaris per dipositar la resta i els residus d’envasos amb el sistema de retirada diària de contenidors).
  b) Més de 30 litres/dia (a partir de 2 bosses de mida domiciliària o una bossa de mida industrial): Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).

  ON QUAN OBSERVACIONS
  A la porta de l’establiment Dimarts i dijous, a les 20:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S’emmagatzema a l’establiment

  ALTRES FRACCIONS DE RESIDUS: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d’oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, toners d’impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents,…)

  Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria

  Els residus objecte d’una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. El titular de l’activitat haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.

  Annex amb els punts i horaris per dipositar la resta i els residus d’envasos amb el sistema de retirada diària de contenidors:

  Jaume Cantarer / Vall: 20:30 – 23:30 hores
  Unió / Major: 20:30 – 23:30 hores
  Gaudí / Tete Montoliu: 19:45 – 22:45 hores
  Major, 1: 20:30 – 23:30 hores
  Pl. Vella / Major: 20:30 – 23:30 hores
  Cardaire: 19:45 – 22:45 hores
  Unió / Rv de Montserrat: 20:30 – 23:30 hores
  Esglesia: 19:45 – 22:45 hores
  Unió / Iscle Soler: 20:30 – 23:30 hores

 

 • Annex 2: àmbit zona comercial centre excepte zona de vianants. Veure el llistat de carrers al Full explicatiu Zona Centre/ Rambla d’Ègara

  PAPER I CARTRÓ: Recollida porta a porta

  ON QUAN OBSERVACIONS
  Plegats, a la porta de l’establiment Dimecres i divendres vespre, a les 20:00 hores Si cau en festiu el servei es farà  al dia immediat laborable següent

  ENVASOS (plàstics, llaunes, tetra-brics…): Servei general. Contenidors amb tapa groga, ubicats a la via pública,

  VIDRE: Servei general. Contenidors específics pel vidre ubicats a la via pública.

  MATÈRIA ORGÀNICA: Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient,937397000).

  ON QUAN OBSERVACIONS
  A la porta de l’establiment Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a les 20:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S’emmagatzema a l’establiment.


  RESTA
  :
  a) Fins a 30 litres/dia (mida domiciliària, una bossa ben lligada):

  ON

  QUAN

  Als contenidors situats a la via pública Qualsevol dia, entre les 20:00 i les 22:00 hores

  b) Més de 30 litres/dia (a partir de 2 bosses de mida domiciliària o una bossa de mida industrial): Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).

  ON

  QUAN

  OBSERVACIONS

  A la porta de l’establiment Dimarts i dijous, a les 20:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S’emmagatzema a l’establiment.

  ALTRES FRACCIONS DE RESIDUS: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d’oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, toners d’impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents,…)

  Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria

  Els residus objecte d’una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. El titular de l’activitat haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.

 

 • Annex 3: àmbit zona altres eixos comercials. Veure llistat de carrers al Full explicatiu Avingudes i barris

  PAPER I CARTRÓ: Recollida porta a porta

  ON

  QUAN

  OBSERVACIONS

  Plegats, a la porta de l’establiment Dimarts i dijous vespre, a les 20:00 hores Si cau en festiu el servei es farà  al dia immediat laborable següent

  ENVASOS (plàstics, llaunes, tetra-brics…): Servei general. Contenidors amb tapa groga, ubicats a la via pública,

  VIDRE: Servei general. Contenidors específics pel vidre ubicats a la via pública.

  MATÈRIA ORGÀNICA: Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).

  ON

  QUAN

  OBSERVACIONS

  A la porta de l’establiment Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, a les 14:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S’emmagatzema a l’establiment.

  RESTA:
  a) Fins a 30 litres/dia (mida domiciliària, una bossa ben lligada):

  ON QUAN
  Als contenidors situats a la via pública Qualsevol dia, entre les 20:00 i les 22:00 hores

  b) Més de 30 litres/dia (a partir de 2 bosses de mida domiciliària o una bossa de mida industrial): Recollida porta a porta. Contenidor individual etiquetat (ho facilita Eco-Equip prèvia trucada a la secció de residus de Medi Ambient, 937397000).

  ON

  QUAN

  OBSERVACIONS

  A la porta de l’establiment Dimarts i dijous, a les 14:00 hores En bosses ben lligades dintre del contenidor, que es recollirà un cop buidat. S’emmagatzema a l’establiment.

  ALTRES FRACCIONS DE RESIDUS: Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d’oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, toners d’impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents,…)

  Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria

  Els residus objecte d’una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. El titular de l’activitat haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.

 

 • Annex 4

  Resta de carrers en zona urbana de la ciutat, dins l’àmbit del servei de recollida de Residus llevat productors de més de 1000 l/dia i altres que l’Ajuntament determini per interès municipal.Hauran d’utilitzar els serveis municipal generals de recollida de residus (contenidors a la via pública) pel que fa a les fraccions de residus municipals d’orgànica, resta, paper-cartró, envasos i vidre.
  ALTRES FRACCIONS DE RESIDUS
  : Residus no recollits pel servei municipal (olis de cuina i minerals, filtres d’oli, pneumàtics, restes de fusta, ferralla, runa, teixits, toners d’impressores o fotocopiadores, residus fotogràfics, piles, bateries, fluorescents, pintures, vernissos, dissolvents,…)Si la normativa ho permet, es poden portar a la Deixalleria

  Els residus objecte d’una valoració o tractament específic, caldrà que siguin gestionats per empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. El titular de l’activitat haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament els documents que acreditin la correcta gestió dels seus residus.

 

Annex 5

A) ÀMBIT D’APLICACIÓ

Poligons industrials, sol no urbanitzable, activitats en qualsevol emplacament, dins el terme municipal, que generen mes de 1000 litres diaris de residus i aquelles que l’Ajuntament determini que, per llurs caracteristiques i per la incidencia que puguin tenir sobre els serveis municipals, la via publica o el medi ambient, hagin de ser gestionats directament pels
mateixos productors o posseidors (l’Ajuntament podra obligar els posseidors de residus que, per llurs caracteristiques esdevinguin perillosos o dificils de recollir, transportar, valoritzar o eliminar, a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures necessaries per facilitar-ne la gestio. L’Ajuntament haura de fonamentar les obligacions que derivin d’aquesta determinacio en raons justificades i basades en les caracteristiques dels residus i en la incidencia que tenen sobre els serveis municipals, la via publica o el medi ambient).

B) CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS MITJANÇANT EMPRESA AUTORITZADA PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

FRACCIONS DE RESIDUS
Caldra disposar d’espai interior suficient per fer la seleccio i emmagatzematge de les diferents fraccions de residus, mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, i lliurar-los separadament per materials de manera que permetin, sempre que sigui possible, el seu reciclatge, recuperacio o valoritzacio. Totes les fraccions de residus es gestionaran mitjancant empresa autoritzada per l’Agencia de Residus de Catalunya, vetllant per tal que el lliurament d’aquests residus no representi, en cap cas, una molestia per als veins i usuaris de la via publica.

DOCUMENTACIO JUSTIFICATIVA
El titular de l’activitat haura de tenir a disposicio de l’Ajuntament el document que acrediti la correcta gestio dels residus, amb detall de les fraccions objecte del contracte, i els justificants dels lliuraments efectuats, amb indicacio del pes de cada una de les fraccions lliurades


 

També podeu consultar el plànol de  Terrassa E-Map  amb les zones de recollida porta a porta

 • Annex 1 : marcat amb línia verda
 • Annex 2: marcat amb línia blava
 • Annex 3: marcat amb línia vermella
 • Annex 4: resta de carrers en zona urbana de la ciutat, dins l’àmbit del servei de recollida de Residus.
 • Annex 5: correspon a aquelles activitats que es trobin a les àrees fora de l’àmbit del servei de recollida –Polígons industrials, zones no urbanes,… i d’altres, que es poden trobar en qualsevol zona de la ciutat, amb unes determinades característiques:  productors de més de 1000 l/dia i altres que l’Ajuntament determini per interès municipal.

Insistir en la importància, especialment pels nous establiments, d’identificar-se amb l’Annex al qual pot correspondre, segons la seva situació, per tal de conèixer les seves obligacions quant a la gestió dels residus que puguin generar; afegint que, per resoldre qualsevol dubte al respecte, poden adreçar-se  al departament de Medi Ambient i sostenibilitat.
En les festes de Nadal i Reis, i per la Festa Major, normalment es produeixen canvis en les freqüències de recollida o en els horaris, per lo que es recomana consultar aquesta WEB