Ámbito de Cataluña

 • Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals

Aquest Decret té per objecte l’aprovació del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. El Pla preveu la planificació de les infraestructures necessàries per aplicar el model de gestió de residus municipals que estableixen el Programa de gestió de residus

municipals de Catalunya i el nou model de gestió de residus municipals.

També es preveuen les inversions necessàries i la planificació de les actuacions mitjançant els instruments econòmics i financers adients.

 

 • Decret 87/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

Mitjançant aquest Decret es va aprovar el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012, regulant-se, així mateix, el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i d’aprovació dels plans de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

 

 • Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus

 

Mitjançant aquest Decret es va aprovar el Programa de Gestió de Residus Industrials de Catalunya 2007-2012, reformulant-se, així mateix, la informació que els productors i gestors de residus industrials han d’incorporar a la seva declaració anual de residus.

 

 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

 

Mitjançant aquest Decret es va aprovar el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 2007-2012, es van establir les obligacions dels productors i posseïdors d’aquestes tipologies de residus, es van establir objectius requisits específics per als dipòsits de residus inerts i es va desenvolupar la regulació del cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció previst per la Llei 8/2008, de 10 de juliol.

 

 

 

 

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus

 

L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de la gestió dels residus en l’àmbit territorial de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d’ordenació del territori, de protecció del medi ambient i de preservació de la natura.

En aquest sentit, el text refós estableix les competències dels municipis, la Generalitat i de la resta d’administracions públiques en matèria de gestió de residus. Així, els municipis tenen l’obligatorietat de gestionar els residus municipals, incloent la recollida selectiva dels mateixos.

 

Recollida selectiva de residus municipals

 • Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots el municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
 • El lliurament separat de residus orgànics s’ha de dur a terme d’acord amb el pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica de l’àmbit territorial corresponent.
 • Els municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona han d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus.

 

Reducció de la producció de residus i la seva perillositat

 • Per reduir la producció dels residus i llur perillositat s’ha de fomentar el següent:

o L’aplicació de les millors tecnologies disponibles que afavoreixin la reducció dels residus, la concentració, l’estalvi de recursos naturals i energia, i que redueixin els riscos per al medi i la salut de les persones.

o La fabricació, la comercialització i l’ús de productes el cicle de vida dels quals permeti recuperar-los o reutilitzar-los com a subproductes o primeres matèries.

o L’aplicació de les millors tecnologies disponibles per al tractament de les matèries o substàncies perilloses contingudes en els residus.

o Les administracions públiques catalanes han de vetllar per a què en la redacció de les prescripcions tècniques de la contractació pública s’apliquin criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, i han de fomentar, quan sigui possible, la compra de productes procedents de la valorització de residus.

 • S’han d’establir mesures econòmiques i fiscals orientades a promoure la reducció de la producció de residus, el tractament per reduir-ne la perillositat, la valorització material i el reciclatge. Les mesures orientades a la reducció de residus d’envasos i embalatges són prioritàries.
 • Les administracions publiques han de promoure la investigació per a la reducció de la producció de residus i llur perillositat.
 • El Govern, en el marc de les seves competències, ha de vetllar per a què tots els plans de prevenció de residus s’ajustin al que estableix la Llei.

 

 

 • Altres normatives d’interès

Existeixen altres normatives que regulen la gestió d’alguns aspectes en concret, les més significatives són:

 

 • Llei 8/2008 de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
 • Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d’ús.
 • Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
 • Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

 

 

 

Actualment estan en fase d’aprovació el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20).