Català | Español

Redacció del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus 2015-2020

banner-4

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2015 va aprovar l’Avanç del Pla de prevenció i gestió de residus municipals de Terrassa 2015-2020.

El document esmentat es podrà consultar durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí oficial de la Província, d’acord amb l’article 10 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i els articles 16 i 17 de la Llei 27/2006 per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Les al·legacions i els suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar davant l’Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Podeu consultar el document al següent enllaç:

 

 

Convocatòries de reunió

 

 

Propostes i suggeriments

Si vols participar  a la Taula o fer propostes i suggeriments, emplena aquesta butlleta:

Nom i cognoms (*)

A títol personal o com a entitat? (*)

E-mail (*)

Telèfon

Nom de la proposta

Contingut de la proposta

 

 

ENQUESTA D’OPINIÓ A LA CIUTADANIA SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A TERRASSA

 

Comença la redacció i el procés participatiu del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2015-2020, que té la finalitat de definir els objectius i les accions per a la gestió dels residus municipals d’ara fins l’any 2020.

 

Totes i tots produïm residus, i per tant, tenim una responsabilitat compartida amb l’administració i l’activitat econòmica productiva, sobre la gestió d’aquests residus. La participació de la ciutadania i dels agents econòmics i socials de la ciutat és bàsica per a definir l’estratègia que volem seguir; entre tots hem d’acordar les accions que ens permetin fer més prevenció, més reutilització, més i millor recollida selectiva.

 

Pots participar en la redacció del Pla consultant els documents de diagnosi i de propostes d’accions i fent les aportacions i suggeriments que consideris mitjançant aquesta web www.reciclabe.terrassa.cat. Una manera ràpida i fàcil de fer-ho és omplir aquesta enquesta d’opinió sobre la recollida selectiva de residus a Terrassa. Moltes gràcies per la teva col·laboració.


Sexe
 Home Dona

Edat

Barri

Nivell estudis
 Sense estudis Primaris (obligatòria) Secundaria Superior

Ocupació
 Estudiant Ocupat Aturat Tasques de la llar Jubilat o pensionista


Fas recollida selectiva?
 Si No

De quines fraccions? (marca el tipus de residus que separes a casa)
 Paper i cartró Envasos Vidre Matèria orgànica Roba Oli A les deixalleries

Si no fas recollida selectiva d’algun tipus de residu, ens podries explicar per què? (marca les opcions que consideris)
 No tinc suficient informació per fer-ho Per mi reciclar no és important L'espai que tinc a casa és insuficient És molt incòmode preocupar-se de baixar diferents bosses Ja pago impostos, algú ja farà el triatge per mi No se on van els residus, ni el que es fa amb ells No hi ha contenidors per a tots els tipus de residus Els contenidors estan molt lluny de casa Altres

textarea-


SAPS ON VAN A PARAR ELS RESIDUS QUE RECOLLIM SELECTIVAMENT?

Paper i cartró
 Si No

Envasos
 Si No

Vidre
 Si No

Matèria orgànica
 Si No

Roba
 Si No

Oli
 Si No

Residus deixalleries
 Si No


CREUS QUE EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA A TERRASSA ÉS EFICIENT I SUFICIENT

És eficient i suficient?
 Si No

Valora el servei
 Deficient Insuficient Suficient Adequat Excel·lent


SABIES QUE ENTRE TOTES I TOTS NOMÉS SEPAREM LA TERCERA PART DELS RESIDUS?
 Si No

SABIES QUE PODRIEM SEPARAR-NE FINS AL 90%?
 Si No


Com es podria millorar la participació de la ciutadania en la recollida selectiva?
 Més contenidors Contenidors més propers Més freqüència de recollida Menys contenidors però més grans Més deixalleries Més informació a la ciutadania Més sancions a qui no faci recollida selectiva Més recollida porta a porta Altres accions


SAPS QUIN COST TÉ LA GESTIÓ DELS RESIDUS?
 Si No

Sabies que la taxa de residus cobreix un 75% d’aquest cost?
 Si No


FAS ALGUNA ACCIÓ DE PREVENCIÓ?
 Anar a comprar el pa amb bossa de roba Anar a comprar amb carret, cistell i bossa reutilitzable Utilitzar envasos retornables Comprar a granel Coneixes el servei de vaixella reutilitzable


CREUS QUE CALDRIA UN SISTEMA DE RETORN DELS ENVASOS (ENLLOC DEL RECICLATGE)
 Si No


VOLS FER ALGUNA PROPOSTA O DONAR UNA ALTRA OPINIÓ?


About Author

Connect with Me:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/reciclabe/public_html/wp-includes/functions.php on line 3208