ÀMBIT DE TERRASSA

 

L’Ordenança estableix el règim jurídic en relació als serveis públics sobre neteja pública i gestió de residus, concretament en quant a residus:

  • La gestió dels residus municipals. Els residus municipals comercials i el servei de la deixalleria.
  • La gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de la construcció generats en les obres d’enderrocament, construcció i excavació.
  • Els residus industrials.

 

 

Es concreten les normes d’obligat compliment a seguir, tant per part de ciutadans i les activitats econòmiques com pel gestor del servei i el personal de la deixalleria, per tal de garantir el correcte ús.

 

  • Ordenances fiscals Municipals vigent.

Trobareu les ordenances fiscals reguladores de taxes. (totes)
I en concret la Taxa sobre la gestió de residus municipals, on hi ha les bonificacions ambientals concretes.