Català | Español

Resum bàsic de la reunió del dia 10 de juliol de la Taula de Residus

Dia: 10 de juliol 2018
Hora: 18 h
Lloc: Sala del Centre Cívic Alcalde Morera (Districte III, plaça de Can Palet)

Ordre del dia:

1. Benvinguda

2. Declaració pública dels representants d’associacions veïnals a la Taula de Residus

3. Temes acordats a debatre i encara pendents de tractar:
– programació neteja contenidors
– priorització aspectes de neteja i recollida
– proposta indicadors de seguiment

4. Temes en relació al servei:
– Explicació accions especials de neteja caps de setmana de Sant Joan (diumenge 24 de juny) i
Festa Major (diumenge 1 de juliol)
– Evolució dades recollida selectiva i mobles 2018

5. Campanyes sensibilització i comunicació & aplicació 2% taxa de residus

6. Temes de planificació:
– calendari tramitació contracte programa i Pla local residus
– Presentació proposta modificació POUM en relació a la recollida pneumàtica
– Priorització de més recursos Pacte de la neteja i la recollida selectiva

7. Assumptes varis: campanya neteja mercat setmanal, neteja estació busos interurbans, etc.

Van assistir-hi:

Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Ignasi Planas cap de Gestió Ambiental
Sr. Josep Latorre, director de serveis de Medi Ambient
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’ECO-EQUIP SAM
Sr. Josep Antoni Sanchez per la FAVT
Sr. Miguel Hidalgo per la FAVT
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Maria Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Dolores Lledó per l’Associació propietaris Torrent de les Carbonelles
Sra. Encarna Hervias per l’Associació de propietaris de les Martines
Sr. Raul Jiménez per l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Patxi Morales per l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sra. Angeles Carrillo per l’AVV de Ca n’Anglada
Sra. Joana Egea per l’Associació de propietaris de Can Gonteres
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Xavier Casas de l’Associació Ecoinserció
Sr. Oriol Guerrero del grup municipal ERC-MES

S’excusen:

Sr. Josep Miquel Florensa, cap de la secció de Residus
Sr. Jordi Costa de la CECOT
Punt 1er. Benvinguda

Es dóna la benvinguda i s’explica l’ordre del dia.
Punt 2on. Declaració pública dels representants d’associacions veïnals a la Taula de Residus

Es reparteix i es fa lectura de la “Declaració pública dels representants d’Associacions Veïnals a la Taula de Residus de Terrassa”. S’annexa en pdf el document.

En relació a les demandes expressades en el document es recorda que hi ha 35 propostes fetes per la Taula de Residus al llarg de les reunions realitzades que es troben pendent de resposta. També s’insisteix en l’auditoria que cal fer a ECOEQUIP i que és imprescindible el Contracte-programa del servei. Es demana visita a l’Alcalde per tractar aquests temes. Així mateix, es posa de manifest la decepció dels representants de les associacions veïnals per no atendre les peticions plantejades per la Taula de Residus.

Seguint aquestes demandes es planteja la necessitat d’implantar mesures immediates per millorar la neteja de la ciutat i poder treballar de forma efectiva en el Contracte-programa del servei.

Per part de l’Ajuntament es respon que es treballa per lliurar una primera proposta del Contracte-programa al mes de setembre o al mes d’octubre proper. S’ha fet un esforç econòmic important entre 2015 i 2018 en la dotació de recursos per a ECOEQUIP. S’ha passat de 17 a 22 milions d’Euros/any. S’ha contractat personal nou i s’han renovat vehicles. Existeix un compromís baix de la ciutadania pel que fa a la gestió dels residus i a la neteja de la ciutat. L’estancament de la recollida selectiva en un 30% i la greu problemàtica de la recollida de voluminosos en són exemples. Per tractar de millorar aquesta situació es farà, entre d’altres actuacions, una prova pilot en un barri de recollida un dia per setmana dels residus voluminosos. Finalment, també es donarà resposta per escrit sobre les 35 propostes de la Taula.

Es respon que cal netejar per a que la ciutadania es comprometi a actuar amb més civisme i a millorar el seu comportament en relació als residus. Quan un espai es troba net i endreçat és més difícil que s’embruti i la ciutadania el respecta més.

L’AVV de Can Palet de Vista Alegre expressa que no s’ha produït cap canvi en la neteja i la recollida de residus en vuit anys. Si que s’han posat més contenidors, però apareixen bosses al terra perquè la freqüència de recollida és insuficient. No es fa la neteja al voltant dels contenidors.

L’AVV del Segle XX està d’acord en fer la prova de recollida de mobles, però manifesta que no ha rebut formalment la proposta per part dels representants de l’Ajuntament.

La FAVT insisteix en la millora de la gestió del servei i en dotar de més recursos a l’empresa ECOEQUIP. Expressa la seva opinió en el sentit de que fa molts anys que no es realitzen millores significatives.

L’AVV de Can Palet de Vista Alegre explica la problemàtica del seu barri i d’altres urbanitzacions sobre la recollida de la poda. ECOEQUIP explica que no hi ha servei establert i que correspon als particulars que la generen la seva gestió. Que si es vol posar un servei de recollida de poda cal posar una taxa específica.

L’Associació de propietaris de Can Gonteres explica que es poden passar fins a quatre o més dies sense recollir els contenidors. També planteja solucions per a la recollida de la poda.
Punt 3er. Temes acordats a debatre i encara pendents de tractar: programació neteja contenidors, priorització aspectes de neteja i recollida, proposta indicadors de seguiment

Sobre la neteja de contenidors s’explica que durant l’any 2018 s’han fet 17 jornades de neteja interior dels contenidors de resta (de càrrega posterior), 181 jornades de neteja exterior amb una mitjana de cinc bateries al dia, i que un cop al mes es netegen els contenidors de resta de càrrega lateral mitjançant un servei subcontractat a una empresa externa. Una valoració a l’engròs de la freqüència actual seria que només entre un 25% a un 50% dels contenidors s’han netejat aquest any. La freqüència de neteja mínima hauria de ser entre 3 i 4 cops l’any.

Sobre la priorització d’aspectes de la neteja i de la recollida de residus que són d’alta sensibilitat per a la ciutadania i de la proposta d’indicadors de seguiment, es torna a insistir que cal concretar quines són les prioritats i quins son els indicadors. Unes de les prioritats serien la millora de la recollida de mobles i la resolució dels punts negres. En aquest sentit es demana plantejar de forma urgent la prova pilot de recollida de mobles i proposar un calendari d’execució de la mateixa.

Punt 4rt. Temes en relació al servei: explicació accions especials de neteja caps de setmana de Sant Joan (diumenge 24 de juny) i Festa Major (diumenge 1 de juliol) i evolució dades recollida selectiva i mobles 2018

Es reparteix un document que s’annexa en pdf, en el que surten les dades sobre els serveis extraordinaris d’ECOEQUIP durant la revetlla de Sant Joan i la Festa Major. També sobre la recollida de voluminosos durant aquest any de 2018 i la comparativa de la recollida en TM de les diferents fraccions de residus durant el primer semestre dels anys 2016, 2017 i 2018.

Respecte els serveis extraordinaris d’ECOEQUIP durant la revetlla de Sant Joan i la Festa Major es fa esment de la problemàtica sorgida en la gestió de borses de treball que va impedir de fer les contractacions previstes de personal de suport, resultant la mancança de servei que fou àmpliament percebuda per la ciutadania.

Respecte a la recollida de mobles, les tones recollides de gener a juny de 2018 arriben a 504, amb una mitjana de 13.000 KG per dia. És una quantitat molt elevada i es demanen dades sobre la recollida en d’altres municipis. Si les produccions de residus voluminosos són semblants, cal dotar de més recursos al servei perquè el problema és d’àmbit general. Si Terrassa despunta molt per sobre de la resta, caldrà esbrinar que de propi i diferenciat té, la causa, i mirar de plantejar solucions específiques.

Respecte a l’evolució de la recollida de les diferents fraccions de residus, es comprova que durant aquests mesos de 2018 s’ha produït una millora: ha baixat la producció de la fracció resta i ha augmentat la resta de fraccions que són recuperables, especialment el paper-cartró.

Punt 5è. Campanyes sensibilització i comunicació y aplicació 2% taxa de residus

Es reparteix i s’explica el document “Actuacions de sensibilització i comunicació residus 2018” que s’adjunta en pdf. En aquest document s’expliciten totes les campanyes fetes o a fer durant aquest any de 2018, el seu cost econòmic i a càrrec de quins organismes va el pressupost d’execució. En el cas de l’Ajuntament de Terrassa es concreten els imports i les partides del pressupost. També s’esmenten la resta d’activitats relacionades amb residus que es duen a terme per part de l’Ajuntament, com les integrades en el Programa d’Educació per a la Sostenibilitat, la Vaixella reutilitzable i la Setmana del Medi Ambient. Totes aquestes actuacions es duen a terme amb els recursos aplicats en el pressupost municipal al CDEA (Centre de Documentació i Educació Ambiental), integrat en el servei de Medi Ambient.

Per altra banda, s’informa que es dotarà d’un import de 20.000€ a partir de setembre de 2018 per fer més actuacions de sensibilització i comunicació en l’àmbit dels residus. Així mateix, es disposarà de 68.500€ per ampliar el programa d’inspecció de residus amb un responsable i quatre inspectors, també a partir del mes de setembre. Finalment, també es preveu encarregar un estudi de millora organitzativa del servei de gestió de residus i neteja viària, per un import de 18.000€
Punt 6è. Temes de planificació: calendari tramitació contracte programa i Pla local residus, presentació proposta modificació POUM en relació a la recollida pneumàtica, i priorització de més recursos Pacte de la neteja i la recollida selectiva

Sobre el calendari de tramitació del Contracte-programa i del Pla local de residus, la proposta es tenir-los preparats per portar-los a l’aprovació cap el mes d’octubre, en el ben entés que pel que fa al Contracte-programa aquest s’està redactant i s’espera disposar d’una primera versió cap a mitjan del mes de setembre. Serà aquest primer document del Contracte-programa que es plantejarà i debatrà en la propera reunió de la Taula de Residus si és que es disposa del document. Si no passaria a la reunió del mes següent.

Pel que fa a la proposta de modificació del POUM en relació a la recollida pneumàtica en d’altra reunió de la Taula de Residus s’explicarà amb més detall. Ara es comenta que aquest sistema de recollida de residus, segons la normativa urbanística vigents és obligatori en els nous sectors de creixement d’habitatges. Tanmateix és un sistema d’elevadíssim cost econòmic en la seva implantació i manteniment i que a nivell ambiental té també uns impactes elevats. Las proposta es treure aquesta obligació i optar per sistemes de recollida de residus més eficients com la recollida amb contenidors de càrrega lateral.

Respecte a la priorització de més recursos en relació al Pacte de la neteja i la recollida selectiva, s’esmenta que l’any vinent es disposarà de 1.200.000€ per a la implantació de la quarta línia de contenidors de càrrega lateral. Així mateix, també es podrà disposar enguany de 350.000€ no previstos en un principi que es podran aplicar a la prova pilot de recollida de mobles.

La propera reunió s’acorda que es farà el tercer dimarts del mes de setembre, dia 18, i es proposa debatre el Contracte-programa si es disposa d’una primera proposta. S’enviarà convocatòria.

I sense res més, finalitza la reunió.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply