Català | Español

Resum bàsic de la reunió del dia 8 de maig de la Taula de Residus

Dia: 8 de maig  de 2018.
Hora: 18 h
Lloc: Sala del Centre Cívic President Macià (Rambla Francesc Macià, 189)

Ordre del dia:

 1. Benvinguda
 2. Tancament Pla Local Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, amb la valoració econòmica plurianual de l’actuació 38.
 3. Demandes pendents fetes per la Taula de Residus (resultat revisió resums bàsics 2016-2018). Continuació des de gener 2017.
 4. Presentació per part d’Eco-Equip de la programació de neteja de contenidors: freqüència i dates d’inici del seu comptador.
 5. Debat sobre recuperació d’hàbits de participació ciutadana a la neteja de voreres
 6. Valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.
 7. Assumptes varis, comentaris i propostes.

Van assistir-hi:

Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Ignasi Planas cap de Gestió Ambiental
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Mª Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Encarna Hervias de l’Associació de Propietaris de Les Martines
Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT
Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT
Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Carles Marin de l’AVV de Ca n’Anglada
Sra. Dolores Lledó de l’Associació de Propietaris Torrent de les Carbonelles
Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció
Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç
Sr. Emiliano Martinez del grup municipal TEC
Sr. Oriol Guerrero del grup municipal ERC-MES,
Sr. Julio Diaz del grup municipal PDeCAT

S’excusen:

El Sr. Marc Cadevall cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de Residus
Sr. Jordi Costa representant de la CECOT
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’Eco-Equip
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre

No indiquen res:
Sr. Oriol Vicente de l’AVV de Torresana, Sr. Jordi Trujillo d’Aturats Terrassa,  Sr. Antonio Cazorla de l’AVV de Montserrat, Sr. Josep Mª Carné del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada

Punt 1er. Benvinguda

Es dóna la benvinguda i s’explica l’ordre del dia. S’informa de les persones excusades.

Punt 2on.  Tancament del Pla Local Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, amb la valoració econòmica plurianual de l’actuació 38

S’informa que com no està tancat ni validat per l’Ajuntament l’estudi de definició del servei de recollida de residus i de neteja viària, no es disposa encara dels imports a imputar en la programació anual del calendari d’actuacions del Pla de residus.

Aquest estudi es va presentar als grups polítics i a l’equip de govern. Està pendent de que sigui valorat pels serveis econòmics. Hi ha una retenció de les partides del pressupost per part del Govern central que no permet disposar dels imports reservats per a diferents inversions i actuacions municipals.

Es farà una segona presentació de l’estudi per als grups polítics. Si finalment no es pot disposar d’una xifra anual per imputar a les millores del servei de gestió de residus per a la vigència del Pla (2018-2030) es farà una proposta aproximada amb les etapes d’execució de les millores del servei que es preveuen en l’esmentat estudi. El calendari previst és portar el Pla de residus a l’aprovació del Ple municipal del proper mes de juliol. Respecte a l’aprovació de l’estudi de definició del servei i el Contracte-Programa amb Ecoequip, la previsió es tenir-lo preparat per al mes de setembre d’enguany.

S’insisteix que més enllà de les previsions del Pla de residus i de l’estudi de definició del servei, cal tractar les actuacions a curt termini. També en què més enllà de les partides del pressupost que es troben bloquejades, es poden fer actuacions de millora.

Així mateix, es planteja  que si no es pot dur a terme la integritat de les propostes de millora que deriven de l’estudi, s’estableixin les prioritats a aquelles actuacions que poden tenir més impacte en la millora qualitativa dels serveis. S’insisteix en que cal més dotació d’inspectors i de mesures per fer complir la normativa. També  que s’imposin les sancions sempre a efectes il·lustratius i dissuasoris i que es doni la màxima publicitat i visibilitat a les mateixes per a que siguin efectives.

Punt 3er. Demandes pendents fetes per la Taula de Residus (resultat revisió resums bàsics 2016-2018). Continuació des de gener 2017

Es continua la revisió del document de demandes pendents de resoldre fetes per la Taula de Residus a partir del gener de 2017 i es valoren només la d’aquest mes i la del següent. Per tant queda pendent per a una reunió posterior de la Taula la finalització de la revisió.

El resum de com queden les demandes revisades pendents de resolució seria el següent:

 • canviar per millorar el servei de recollida de voluminosos, atès que la ciutadania no truca (gen-17), es tractarà a la Taula de juny de 2018
 • plans de motivació i pertinença dels RRHH a l’empresa Ecoequip (feb-17), queda pendent d’aclarir que és el que s’ha fet per part d’Ecoequip.

Per altra banda, es torna a plantejar que es prioritzin aspectes de la neteja i de la recollida de residus que siguin molt visibles i que s’aportin propostes a la propera reunió de la Taula. També s’insisteix com s’ha dit repetidament en d’altres reunions de la Taula que no ens hem de basar en percepcions subjectives sinó en dades contrastades que permetin valorar el funcionament dels serveis de forma continuada.

Així mateix, es proposa plantejar actuacions de millora en un barri concret per a que sigui il·lustratiu i exemple per a la resta de la ciutat ja que amb els recursos actuals és impossible abastar-la tota sencera i de cop. Caldrà fer en el barri escollit campanyes d’informació i sensibilització  i un  control efectiu i exhaustiu per obtenir bons resultats i que siguin mesurables. Cal acotar els problemes: si aquests són en les fraccions d’envasos i pare/cartró, per exemple, actuar només sobre aquestes fraccions  i no sobre les que funcionen millor, com el vidre.

S’acorda tractar el sistema de recollida de mobles a la propera Taula del mes de juny de 2018.

Punt 4rt. Presentació per part d’Eco-Equip de la programació de neteja de contenidors: freqüència i dates d’inici del seu comptador.

Per no poder assistir a la reunió el representant d’Ecoequip, no es pot tractar aquest punt. Queda pendent per debatre’l en una propera reunió de la Taula

Punt 5è. Debat sobre recuperació d’hàbits de participació ciutadana a la neteja de voreres

Per manca de temps no es tracta aquest punt. Queda pendent per debatre’l en una propera reunió de la Taula.

 Punt 6è. Valoració del Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.

Per manca de temps no es tracta aquest punt. Queda pendent per debatre’l en una propera reunió de la Taula. Només s’esmenten algunes dades sobre les millores aconseguides en alguns serveis, com l’increment important d’actes d’inspecció per incompliment de la normativa i de les denúncies tramitades.

Punt 7è. Assumptes varis, comentaris i propostes.

Durant la reunió es presenten com assumptes varis temes concrets plantejats per diferents membres de la Taula:

 • encara està pendent e resposta la demanda feta sobre el servei de retirada de mobles feta per part d’un dels representants de la FAVT
 • que el servei d’atenció al públic de l’empresa Ecoequip no funciona el cap de setmana que és quan hi ha més demandes, també de recollida de mobles. Només hi ha un contestador telefònic. Aquest fet provoca que les actuacions es retardin dies amb la problemàtica que es genera a la via pública. Es demana que hi hagi servei d’atenció al públic els set dies a la setmana
 • que no s’han notat les millores en el barri del Segle XX i en canvi si que s’han produït per sobre de la ctra. de Montcada. També que hi ha una manca de neteja en l’àmbit de l’Estació d’autobusos, espai que no és de responsabilitat d’Ecoequip

Finalment es tracta de la Proposta de resolució per la millora del programa de gestió ambiental a Terrassa presentada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la darrera sessió celebrada el passat 26 d’abril de 2018. Es determina que la Taula ha de donar resposta a la proposta de resolució en un document específic.

Pel que fa a l’acord de la Proposta de resolució relatiu a la recollida de mobles, es proposa fer una prova pilot en un barri determinat. També es proposa estudiar l’ampliació de la prova pilot a la resta de serveis de gestió de residus i de neteja, en la línia del que s’ha plantejat en el Punt 3er d’aquesta reunió.

Pel que fa a l’acord de la Proposta de resolució sobre l’aplicació del 2% recaptat en la taxa de residus per al programa de gestió ambiental, durant aquest mes de maig es donaran els càlculs justificats de les despeses que fins ara s’han fet en aquest programa que té per objectiu la prevenció i minimització, el foment de la selecció i la millora de la qualitat dels serveis de recollida.

Al respecte, es conclou que aquestes qüestions es plantejaran i debatran en la propera reunió de la Taula  que es farà el mes de juny, ja que encara no s’ha fet el trasllat formal del text de la Proposta de Resolució als membre de la Taula, tal com recull l’acord de la Proposta de resolució, i la majoria d’ells no n’estaven assabentats.

Per part del Coordinador es posa de manifest la necessitat de reflexionar i reconsiderar, si s’escau, el nombre de punts de l’ordre del dia de les reunions. Darrerament no s’han pogut comentar tots perquè els debats i comentaris s’allarguen molt. Es demana contenció en les explicacions que cadascú dona.

La propera reunió s’acorda que es farà el dimarts dia 5 de juny de 2018. Com sempre s’enviarà convocatòria.

I sense res més, finalitza la reunió.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply