Convocatoria Mesa de Residuos del Consejo Municipal de Medio Ambiente

Día: Martes día 6 de febrero de 2018.
Lugar: Centro Cívico Montserrat Roig (Av. Barcelona, ​​180)
Hora: 18

Orden del día:

1. Bienvenida
2. Revisión del documento final sobre las acciones del Plan Local de Prevención y Gestión de Residuos de Terrassa con la incorporación cuantificada de los indicadores y valoración económica que faltaba o era necesario actualizar en alguna de las acciones.
(El documento se puede encontrar en la web: www.reciclabe.terrassa.cat).
3. Información, pedida por la misma Mesa, sobre los criterios técnicos de emplazamiento en la vía pública de los contenedores de carga trasera y carga lateral.
4. Asuntos varios, comentarios y propuestas.

• Si hay algún aspecto más que se considere tratar y añadir a la Orden del Día, se
puede hacer llegar como máximo el día 2 de febrero.

• Puede confirmar su asistencia al correo electrónico: cdea@terrassa.cat

RESUM BÀSIC  REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA TAULA DE RESIDUS, DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT.

Dia: 16 de gener  de 2018.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Montserrat Roig

Ordre del dia: 

 1. Benvinguda
 2. Pla Local de Prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030. Presentació contingut accions amb prioritats, calendari d’aplicació, pressupost aproximat i indicadors de seguiment. Debat i aprovació del Pla per part de la Taula, per a permetre ja el debat polític.
 3. Assumptes varis, comentaris i propostes.

Van assistir-hi:
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA
Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de residus.
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’Eco-Equip
Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sr. Jordi Vidal per l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Juliol Díaz del grup municipal PDeCAT

S’excusen:
El Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula, Sr. Marc Cadevall director Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra. Anna Mª Masachs de l’AVV Barri Segle XX,  el Sr. Jordi Costa de la CECOT, la Sra. Dolores Lledó de l’Associació de Propietaris Torrent de les Carbonelles, la Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç, Sr. Emiliano Martinez del grup municipal TEC, Sr. Jordi Trujillo d’Aturats Terrassa.

No indiquen res:
El Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT, el Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT,   Sr. Antonio Cazorla de l’AVV de Montserrat, Sr. Josep Mª Carné del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada, i el representant grup municipal d’ERC – MES.

Punt 1er. Benvinguda

Es dóna la benvinguda als assistents i s’informa de les persones excusades.

Punt 2on.   Pla Local de Prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030. Presentació contingut accions amb prioritats, calendari d’aplicació, pressupost aproximat i indicadors de seguiment. Debat i aprovació del Pla per part de la Taula, per a permetre ja el debat polític.

Es fa una explicació breu dels documents entregats:

 1. Resum de la redacció del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2018-2030. Treball realitzat i aspectes aprovats per la Taula de residus fins ara:
 • Diagnosi 2005-2016
 • Objectius i línies estratègiques
 • 50 actuacions

       Els aspectes a tancar i decidir per la Taula és tancar la valoració econòmica de l’execució de les accions. Revisió i adequació de les accions sobretot quantificant els indicadors. Revisar bé el pressupost.

Hi ha accions pendents de la realització d’estudis, per tant, s’haurà de fer una actualització de les accions quan estiguin resolts, fent una primera revisió a finals  d’any.

Es farà una avaluació continuada de l’evolució del Pla cada any per observar el grau de compliment i execució.

Es farà un seguiment més concret d’avaluació i compliment del Pla atenen a aquest calendari:

 • 1ª avaluació i seguiment: 2022
 • 2ª avaluació i seguiment: 2026
 • 3ª avaluació i seguiment: 2030
 1. Quadre resum de les 50 actuacions

Aquest recull resum es pot observar de forma clara: el número d’accions, el número d’indicadors, el benefici ambiental, la temporalitat, l’import total de cada actuació i el calendari d’execució anual fins el 2030 amb el pressupost necessari d’execució.  Això també permet quantificar l’aplicació del Pla en la seva totalitat.

 1. Les 50 fitxes  concretes de cada actuació.

  Recordar que tots aquests documents i tots els aprovats, es poden trobar a la web: www.reciclabe.terrassa.cat

Sobretot es comenten els aspectes relacionats amb el quadre resum, amb la necessitat de revisar bé algunes de les actuacions, bàsicament, les que fan referència a les accions 37 i 38, que afecten a la gestió de l’empresa municipal Eco-Equip, amb la necessitat de tenir en compte el que determini l’Estudi i el Contracte-Programa que definirà el servei de neteja i sobretot de recollida, ja que les quantitats pressupostàries poden ser importants i la seva incidència en el Pla també, evitant així una desviació innecessària, i el que cal és apropar el màxim el cost a la previsió de despesa, perquè el Pla sigui el més real possible a efectes econòmics.

Aquest Estudi i Contracte-Programa segurament es podrà tenir unes primeres orientacions i dades en quinze dies, per tant, ja permetrà introduir aquestes dades al document del Pla.

També s’aprofitarà aquest fet per acabar de posar als indicadors les dades quantitatives, la revisió de les mateixes actuacions i anar al tancament del document de Pla, per a permetre l’inici del debat polític, que els responsables polítics determinaran el seu procés i forma per a fer aquest debat, i el seu calendari per anar a l’aprovació inicial en un Ple, amb l’objectiu d’anar a una aprovació definitiva durant aquest primer semestre, per a iniciar la seva aplicació efectiva el setembre d’aquest any. L’objectiu tenir el màxim d’acord i consens.

 1. Assumptes varis, comentaris i propostes

Es va presentar una proposta de  calendari de reunions de la Taula fins el mes de juliol. Això permet tenir ja explicitada una agenda que tothom sap i li permet organitzar-se   i fer les previsions necessàries.

Dimarts dia 6 de febrer de 18 a 20 h…………………..Centre Cívic Montserrat Roig
Dimarts dia 6 de març de 18 a 20 h……………………Centre Cívic Alcalde Morera
Dimarts dia 3 d’abril de 18 a 20 h……………………….Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Dimarts dia 8 de maig de 18 a 20 h…………………….Centre Cívic President Macià
Dimarts dia 5 de juny de 18 a 20 h……………………..Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Dimarts dia 10 de juliol de 18 a 20 h…………………..Centre Cívic Alcalde Morera

Com és evident, s’enviarà convocatòria i ordre del dia tal com s’ha fet fins ara.
La proposta s’aprova per a unanimitat.

Per tant, la propera reunió de la Taula serà el dimarts dia 6 de febrer a les 18 h, es concretarà el lloc, on alguns aspectes referits al Pla ja s’hauran aclarit.

I sense res més, finalitza la reunió.

plastic_bags

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària el dia 24 de novembre de 2016 adoptà entre d’altres, els acords que incorpora la proposta de resolució per a substituir les bosses de plàstic d’un sol ús, per d’altres més sostenibles. Els acords, van ser aprovats per unanimitat.

Podeu consultar la proposta en el següent document:

meeting-1015591_1920
Ara tens una oportunitat de participar, dir la teva, proposar…, s’ha posat en marxa la Taula de Residus
 • Documentació:

Proposta de Taula de Residus dins el marc del Consell Municipal de Medi Ambient
Full d’inscripció a la taula de residus

 • Reunió de Constitució de la Taula de Residus del Consell Municipal de Medi Ambient
  Dimecres dia 27 de juliol a les 19 h
  Casal Cívic de Ca n’Aurell (Plaça del Tint, 4)Ordre del Dia:
  1.Benvinguda i presentació dels membres assistents.
  2.Recordar els objectius bàsics de la Taula
  3.Proposar i escollir el/la Coordinador/a de la Taula.
  4.Presentar al tècnic de referència i suport assignat.
  5.Presentar diferents temes de referència per a escollir com a primer treball en la propera reunió.
  6.Precs i preguntes