About Author

Connect with Me:
pest_2018_2

El Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa (PEST), és una proposta educativa per a fomentar l’educació per a la sostenibilitat al municipi de Terrassa promoguda pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.

El programa ofereix, tallers, visites i sortides dirigits a la comunitat educativa i al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu que adquireixin els coneixements, les actituds i les aptituds necessaris per fer més sostenibles les seves activitats i perquè prenguin consciència de les problemàtiques ambientals existents a la ciutat.

Entre d’altres activitats trobareu un apartat d’activitats per a poder treballar temes de residus, reciclatge, neteja… molt interessants.

El termini d’inscripció a les activitats de l’àmbit educatiu és del 5 al 18 de setembre de 2108.

Pera més informació:

Dia: Dimarts 2 d’octubre de 2018
Lloc:  Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany (Avda. Àngel Sallent, 55)
Hora: 18:30 Hores

Ordre del dia provisional:

 1.  Aprovació de l’acta anterior.
 2. Presentació dels dos representants sindicals d’Eco-Equip.
 3. Valoració, per part del president de la Taula de residus, del Ple extraordinari del passat 18/09/18.
 4. Explicació, per part del Sr. Jordi Vidal, de la seva intervenció a l’esmentat Ple.
 5. Presentació de l’estat del contracte programa per part de l’empresa Datambient.
 6. Calendari aprovació de l’ordenança fiscal i taxa de residus.
 7. Precs i preguntes.

 

 

 

RESUM BÀSIC REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA TAULA DE RESIDUS, DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Dia: 2 d’octubre de 2018
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (Districte IV, Av. Àngel Sallent,55)

 Ordre del dia:

 1. Aprovació del resum bàsic de la reunió anterior, adjunta al correu
 2. Presentació dels dos representants sindicals d’Eco-Equip
 3. Valoració, per part del president de la Taula de residus, del Ple extraordinari del passat 18/09/18
 4. Explicació, per part del Sr. Jordi Vidal, de la seva intervenció a l’esmentat Ple
 5. Presentació de l’estat del contracte programa per part de l’empresa Datambient
 6. Calendari aprovació de l’ordenança fiscal i taxa de residus
 7. Precs i preguntes

Van assistir-hi:

Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula de Residus
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Josep Antoni Latorre director de serveis de Medi Ambient
Sr. Ignasi Planas cap de Gestió Ambiental
Sr. Joan Miquel Florensa, cap de la secció de Residus
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’ECO-EQUIP SAM
Sr. Conrad Segarra cap d’explotació d’ECOEQUIP`SAM
Sr. Pere Lloret representant sindical CGT d’ECOEQUIP SAM
Sr. Francisco Cabello representant sindical UGT d’ECOEQUIP SAM
Sr. Josep Antoni Sanchez per la FAVT
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Maria Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Maria Angeles Carrillo de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada
Sra. Dolores Lledó per l’Associació propietaris Torrent de les Carbonelles
Sr. Agustí Codina de l’Associació de Veïns de les Martines
Sra. Encarna Hervias per l’Associació de propietaris de les Martines
Sr. Raul Jimémez de l’Associació de Veïns de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Xavier Carrobé de l’Associcació de Propietaris de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Xavier Casas de l’Associació Ecoinserció
Sr. Oriol Guerrero del grup municipal ERC-MES
Sr. Emiliano Martinez grup municipal TEC
Sra. Verònica Sellarés grup municipal CIUDADANOS
Sr. Jordi Costa de DATAMBIENT
Sra. Marta Carmona de DATAMBIENT

 Punt 1er. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova el resum bàsic de la reunió anterior de 10 de juliol de 2018

Punt 2on. Presentació dels dos representants sindicals d’Eco-Equip

Es presenten com a membres de la Taula de Residus:

El Sr. Pere Lloret representant sindical de la CGT d’ECOEQUIP SAM i el Sr. Francisco Cabello representant sindical de la UGT d’ECOEQUIP SAM.

 Punt 3r. Valoració, per part del president de la Taula de residus, del Ple extraordinari del passat 18/09/18

El Sr. Marc Armengol no fa una valoració positiva del Ple Extraordinari sobre residus que es va celebrar el passat mes de setembre. Manifesta que les aportacions que es varen fer per part dels grups polítics no varen ser constructives. Sobre el resultat d’aquest Ple va expressar la seva opinió en un article a la premsa. Tanmateix, si serveix per millorar el funcionament de la Taula de Residus es dona per satisfet.
Finalment demana que es comuniqui a la Taula els acords presos en el Ple Extraordinari.

Punt 4rt. Explicació, per part del Sr. Jordi Vidal, de la seva intervenció a l’esmentat Ple

El Sr. Jordi Vidal explica que la seva intervenció en el Ple Extraordinari sobre residus la va fer com portaveu dels representants de les associacions de veïns en la Taula de Residus. Com a tal va llegir la Declaració de les entitats que es va presentar en l’anterior Taula de Residus del passat mes de juliol.
Comenta que en la reunió que es va fer amb el Sr. Alcalde, el 12 de setembre, es varen acordar dos temes: poder debatre la proposta del Contracte Programa d’ECOEQUIP i poder tractar el model organitzatiu d’ECOEQUIP per a que pugui donar compliment al Contracte Programa.

Punt 5 è . Presentació de l’estat del contracte programa per part de l’empresa Datambient

El gerent d’ECOEQUIP recorda que es tracta de l’estudi de les millores en els serveis de neteja viària, de gestió de residus i en l’organització interna de l’empresa que són necessàries per garantir una qualitat d’aquests serveis equiparable a d’altres municipis. Una primera proposta es va presentar a la Taula de Residus del passat mes de març. Ara es presenta l’evolució d’aquest estudi amb la proposta d’aplicació progressiva de les millores en un termini de cinc anys.

El Sr. Jordi Costa de l’empresa DATAMBIENT, responsable de la redacció de l’estudi, fa la presentació del mateix amb la concreció de tres escenaris: any 1, any 3 i any 5.

Un cop feta aquesta presentació, es demana que es faci arribar als membres de la Taula. També es fan un seguit de comentaris i propostes:

 • que s’apliquin les millores en el sistema informàtic i de gestió de l’empresa a partir de l’any 1
 • que no s’ha tingut en compte el sistema de recollida porta a porta
 • que també s’apliquin a partir de l’any 1 les millores en l’organització i eficiència del servei

Sobre el sistema porta a porta, Jordi Costa respon que és més econòmic i igual d’eficient el sistema de contenidors tancats amb identificació de l’usuari.

Punt 6 è . Calendari aprovació de l’ordenança fiscal i taxa de residus

Aquest mes d’octubre es vol fer la proposta de modificació de la taxa de residus, amb un increment del 6% de la tarifa de residus domèstics i del 3% de la tarifa de residus comercials. També s’inclourà la supressió del topall d’admissió de residus voluminosos, fusta, poda i mobles a les deixalleries municipals, per tal de facilitar les aportacions d’aquests residus i evitar que apareguin abandonats a la via pública.

Es posa de manifest que es desconeix quina és la recaptació de la taxa de residus domèstics i de residus comercials. S’acorda que es facilitaran aquestes dades.

Així mateix, es demana la justificació del perquè de l’increment del 6% en la taxa domèstica i del 3% en la taxa comercial.

Punt 7 è . Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes.

La propera reunió s’acorda que es farà el primer dimarts del mes de novembre, dia 6. S’enviarà convocatòria.

I sense res més, finalitza la reunió.

Documentació:

Resum de les reunions:

g4168

L’Ajuntament engega una campanya informativa per millorar la neteja a la ciutat. D’aquesta manera vol reforçar el Pacte de Ciutat per la Neteja, que dóna una especial importància a la coresponsabilitat ciutadana. Per això editarà una sèrie de pòsters, tríptics, opis i adhesius que es col•locaran als contenidors per tal que el ciutadà tingui clar com ha de reciclar, com funciona el servei de recollida de mobles i on s’han de deixar els residus especials.

Els recursos que l’Ajuntament destina aquest any a la neteja, són de 2,5 milions d’euros. A la plantilla d’Eco-Equip s’hi afegiran 15 persones fixes; hi haurà una nova ruta de càrrega lateral i dos nous vehicles específics; es reforçarà la inspecció amb 14 persones i s’incrementarà el control policial per abandonament de residus. Les sancions a particulars poden anar dels 400 als 6.000 euros.

El reciclatge de la fracció orgànica és el que cal augmentar més per arribar a l’objectiu del 60% de recollida selectiva el 2020.

plastic_bags

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària el dia 24 de novembre de 2016 adoptà entre d’altres, els acords que incorpora la proposta de resolució per a substituir les bosses de plàstic d’un sol ús, per d’altres més sostenibles. Els acords, van ser aprovats per unanimitat.

Podeu consultar la proposta en el següent document:

meeting-1015591_1920
Ara tens una oportunitat de participar, dir la teva, proposar…, s’ha posat en marxa la Taula de Residus
 • Documentació:

Proposta de Taula de Residus dins el marc del Consell Municipal de Medi Ambient
Full d’inscripció a la taula de residus

 • Reunió de Constitució de la Taula de Residus del Consell Municipal de Medi Ambient
  Dimecres dia 27 de juliol a les 19 h
  Casal Cívic de Ca n’Aurell (Plaça del Tint, 4)Ordre del Dia:
  1.Benvinguda i presentació dels membres assistents.
  2.Recordar els objectius bàsics de la Taula
  3.Proposar i escollir el/la Coordinador/a de la Taula.
  4.Presentar al tècnic de referència i suport assignat.
  5.Presentar diferents temes de referència per a escollir com a primer treball en la propera reunió.
  6.Precs i preguntes

 

Imagen3

Terrassa té actualment importants reptes en la millora de la recollida selectiva dels residus i la neteja, i necessitem un esforç col·lectiu amb la implicació activa en primer lloc de l’Ajuntament i de l’empresa municipal Eco-Equip, però també de la ciutadania, les entitats i organitzacions, i les activitats econòmiques.

L’Ajuntament està plenament compromès en revertir aquesta situació i cal aplicar mesures de millora en el servei de recollida selectiva.

Però més enllà d’aquestes millores, la ciutat té també el repte de millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva, i reduir les deixalles que posem al contenidor de resta. Aquestes deixalles que barregem a casa, reben després un tractament complex i costos per separar-ne la matèria orgànica i altres residus. Separant correctament els nostres residus evitem impactes negatius al medi ambient i que vagin a l’abocador, i fem possible recuperar-los, posant-los en valor com a recurs, i estalviant costos econòmics i ambientals innecessaris, que cada cop aniran sent més alts sinó millorem el nostre comportament col·lectiu.

També necessitem millorar els aspectes referits a la neteja, moltes vegades relacionats amb la gestió que fem dels nostres residus, com l’abandonament de mobles i estris vells sense avisar al servei, deixar les bosses al terra fora dels contenidors, el no compliment de les normes referit a la tinença responsable d’animals, son alguns exemples del mal ús dels serveis disponibles i de l’espai públic.

Reconeguda la situació i la necessitat d’afrontar-la amb la màxima col·laboració i compromís de totes les parts, que han d’assumir la seva responsabilitat compartida  per a trobar la solució més adient, l’Ajuntament proposa a la ciutadania el que anomenem “Pacte per la neteja i la recollida selectiva”.

Pacte que incorpora una diagnosi de la situació, i que planteja els compromisos a adoptar per part dels diferents actors: Ajuntament i empresa municipal Eco-Equip, entitats i organitzacions, activitats econòmiques, àmbits educatius i ciutadania. Proposem que tothom tingui un paper actiu que afronti la situació des del seu àmbit i des de la seva responsabilitat.

 

Convocatòries de reunió

 

 

oli_usat

Terrassa lidera la recollida d’oli usat amb 20 mil quilos el 2015

L’oli usat és un dels residus més contaminants. En aquest moment es consumeixen a tot Espanya 1.100 milions de litres d’oli a les llars que anualment produeixen 350 litres d’un bioresidu que contamina radicalment les aigües. Es calcula que un sol litre d’oli usat pot contaminar un milió de litres d’aigua , d’aquí que sigui considerat un dels productes més nocius per al medi ambient.