About Author

Connect with Me:

Dia: Dimecres 19 de setembre de 2018
Lloc:  Centre Cívic President Macià (Districte VI, Rambla Francesc Macià, 189)
Hora: 18:00 Hores

Ordre del dia provisional:

  1. Benvinguda
  2. Proposta Contracte – programa del servei de neteja viària i de gestió de residus entre l’empresa ECOEQUIP i l’Ajuntament de Terrassa
  3. Assumptes varis, comentaris i propostes.

 

 

Dia: 10 de juliol 2018
Hora: 18 h
Lloc: Sala del Centre Cívic Alcalde Morera (Districte III, plaça de Can Palet)

Ordre del dia:

1. Benvinguda

2. Declaració pública dels representants d’associacions veïnals a la Taula de Residus

3. Temes acordats a debatre i encara pendents de tractar:
– programació neteja contenidors
– priorització aspectes de neteja i recollida
– proposta indicadors de seguiment

4. Temes en relació al servei:
– Explicació accions especials de neteja caps de setmana de Sant Joan (diumenge 24 de juny) i
Festa Major (diumenge 1 de juliol)
– Evolució dades recollida selectiva i mobles 2018

5. Campanyes sensibilització i comunicació & aplicació 2% taxa de residus

6. Temes de planificació:
– calendari tramitació contracte programa i Pla local residus
– Presentació proposta modificació POUM en relació a la recollida pneumàtica
– Priorització de més recursos Pacte de la neteja i la recollida selectiva

7. Assumptes varis: campanya neteja mercat setmanal, neteja estació busos interurbans, etc.

Van assistir-hi:

Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Ignasi Planas cap de Gestió Ambiental
Sr. Josep Latorre, director de serveis de Medi Ambient
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’ECO-EQUIP SAM
Sr. Josep Antoni Sanchez per la FAVT
Sr. Miguel Hidalgo per la FAVT
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Maria Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Dolores Lledó per l’Associació propietaris Torrent de les Carbonelles
Sra. Encarna Hervias per l’Associació de propietaris de les Martines
Sr. Raul Jiménez per l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sr. Patxi Morales per l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sra. Angeles Carrillo per l’AVV de Ca n’Anglada
Sra. Joana Egea per l’Associació de propietaris de Can Gonteres
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Xavier Casas de l’Associació Ecoinserció
Sr. Oriol Guerrero del grup municipal ERC-MES

S’excusen:

Sr. Josep Miquel Florensa, cap de la secció de Residus
Sr. Jordi Costa de la CECOT
Punt 1er. Benvinguda

Es dóna la benvinguda i s’explica l’ordre del dia.
Punt 2on. Declaració pública dels representants d’associacions veïnals a la Taula de Residus

Es reparteix i es fa lectura de la “Declaració pública dels representants d’Associacions Veïnals a la Taula de Residus de Terrassa”. S’annexa en pdf el document.

En relació a les demandes expressades en el document es recorda que hi ha 35 propostes fetes per la Taula de Residus al llarg de les reunions realitzades que es troben pendent de resposta. També s’insisteix en l’auditoria que cal fer a ECOEQUIP i que és imprescindible el Contracte-programa del servei. Es demana visita a l’Alcalde per tractar aquests temes. Així mateix, es posa de manifest la decepció dels representants de les associacions veïnals per no atendre les peticions plantejades per la Taula de Residus.

Seguint aquestes demandes es planteja la necessitat d’implantar mesures immediates per millorar la neteja de la ciutat i poder treballar de forma efectiva en el Contracte-programa del servei.

Per part de l’Ajuntament es respon que es treballa per lliurar una primera proposta del Contracte-programa al mes de setembre o al mes d’octubre proper. S’ha fet un esforç econòmic important entre 2015 i 2018 en la dotació de recursos per a ECOEQUIP. S’ha passat de 17 a 22 milions d’Euros/any. S’ha contractat personal nou i s’han renovat vehicles. Existeix un compromís baix de la ciutadania pel que fa a la gestió dels residus i a la neteja de la ciutat. L’estancament de la recollida selectiva en un 30% i la greu problemàtica de la recollida de voluminosos en són exemples. Per tractar de millorar aquesta situació es farà, entre d’altres actuacions, una prova pilot en un barri de recollida un dia per setmana dels residus voluminosos. Finalment, també es donarà resposta per escrit sobre les 35 propostes de la Taula.

Es respon que cal netejar per a que la ciutadania es comprometi a actuar amb més civisme i a millorar el seu comportament en relació als residus. Quan un espai es troba net i endreçat és més difícil que s’embruti i la ciutadania el respecta més.

L’AVV de Can Palet de Vista Alegre expressa que no s’ha produït cap canvi en la neteja i la recollida de residus en vuit anys. Si que s’han posat més contenidors, però apareixen bosses al terra perquè la freqüència de recollida és insuficient. No es fa la neteja al voltant dels contenidors.

L’AVV del Segle XX està d’acord en fer la prova de recollida de mobles, però manifesta que no ha rebut formalment la proposta per part dels representants de l’Ajuntament.

La FAVT insisteix en la millora de la gestió del servei i en dotar de més recursos a l’empresa ECOEQUIP. Expressa la seva opinió en el sentit de que fa molts anys que no es realitzen millores significatives.

L’AVV de Can Palet de Vista Alegre explica la problemàtica del seu barri i d’altres urbanitzacions sobre la recollida de la poda. ECOEQUIP explica que no hi ha servei establert i que correspon als particulars que la generen la seva gestió. Que si es vol posar un servei de recollida de poda cal posar una taxa específica.

L’Associació de propietaris de Can Gonteres explica que es poden passar fins a quatre o més dies sense recollir els contenidors. També planteja solucions per a la recollida de la poda.
Punt 3er. Temes acordats a debatre i encara pendents de tractar: programació neteja contenidors, priorització aspectes de neteja i recollida, proposta indicadors de seguiment

Sobre la neteja de contenidors s’explica que durant l’any 2018 s’han fet 17 jornades de neteja interior dels contenidors de resta (de càrrega posterior), 181 jornades de neteja exterior amb una mitjana de cinc bateries al dia, i que un cop al mes es netegen els contenidors de resta de càrrega lateral mitjançant un servei subcontractat a una empresa externa. Una valoració a l’engròs de la freqüència actual seria que només entre un 25% a un 50% dels contenidors s’han netejat aquest any. La freqüència de neteja mínima hauria de ser entre 3 i 4 cops l’any.

Sobre la priorització d’aspectes de la neteja i de la recollida de residus que són d’alta sensibilitat per a la ciutadania i de la proposta d’indicadors de seguiment, es torna a insistir que cal concretar quines són les prioritats i quins son els indicadors. Unes de les prioritats serien la millora de la recollida de mobles i la resolució dels punts negres. En aquest sentit es demana plantejar de forma urgent la prova pilot de recollida de mobles i proposar un calendari d’execució de la mateixa.

Punt 4rt. Temes en relació al servei: explicació accions especials de neteja caps de setmana de Sant Joan (diumenge 24 de juny) i Festa Major (diumenge 1 de juliol) i evolució dades recollida selectiva i mobles 2018

Es reparteix un document que s’annexa en pdf, en el que surten les dades sobre els serveis extraordinaris d’ECOEQUIP durant la revetlla de Sant Joan i la Festa Major. També sobre la recollida de voluminosos durant aquest any de 2018 i la comparativa de la recollida en TM de les diferents fraccions de residus durant el primer semestre dels anys 2016, 2017 i 2018.

Respecte els serveis extraordinaris d’ECOEQUIP durant la revetlla de Sant Joan i la Festa Major es fa esment de la problemàtica sorgida en la gestió de borses de treball que va impedir de fer les contractacions previstes de personal de suport, resultant la mancança de servei que fou àmpliament percebuda per la ciutadania.

Respecte a la recollida de mobles, les tones recollides de gener a juny de 2018 arriben a 504, amb una mitjana de 13.000 KG per dia. És una quantitat molt elevada i es demanen dades sobre la recollida en d’altres municipis. Si les produccions de residus voluminosos són semblants, cal dotar de més recursos al servei perquè el problema és d’àmbit general. Si Terrassa despunta molt per sobre de la resta, caldrà esbrinar que de propi i diferenciat té, la causa, i mirar de plantejar solucions específiques.

Respecte a l’evolució de la recollida de les diferents fraccions de residus, es comprova que durant aquests mesos de 2018 s’ha produït una millora: ha baixat la producció de la fracció resta i ha augmentat la resta de fraccions que són recuperables, especialment el paper-cartró.

Punt 5è. Campanyes sensibilització i comunicació y aplicació 2% taxa de residus

Es reparteix i s’explica el document “Actuacions de sensibilització i comunicació residus 2018” que s’adjunta en pdf. En aquest document s’expliciten totes les campanyes fetes o a fer durant aquest any de 2018, el seu cost econòmic i a càrrec de quins organismes va el pressupost d’execució. En el cas de l’Ajuntament de Terrassa es concreten els imports i les partides del pressupost. També s’esmenten la resta d’activitats relacionades amb residus que es duen a terme per part de l’Ajuntament, com les integrades en el Programa d’Educació per a la Sostenibilitat, la Vaixella reutilitzable i la Setmana del Medi Ambient. Totes aquestes actuacions es duen a terme amb els recursos aplicats en el pressupost municipal al CDEA (Centre de Documentació i Educació Ambiental), integrat en el servei de Medi Ambient.

Per altra banda, s’informa que es dotarà d’un import de 20.000€ a partir de setembre de 2018 per fer més actuacions de sensibilització i comunicació en l’àmbit dels residus. Així mateix, es disposarà de 68.500€ per ampliar el programa d’inspecció de residus amb un responsable i quatre inspectors, també a partir del mes de setembre. Finalment, també es preveu encarregar un estudi de millora organitzativa del servei de gestió de residus i neteja viària, per un import de 18.000€
Punt 6è. Temes de planificació: calendari tramitació contracte programa i Pla local residus, presentació proposta modificació POUM en relació a la recollida pneumàtica, i priorització de més recursos Pacte de la neteja i la recollida selectiva

Sobre el calendari de tramitació del Contracte-programa i del Pla local de residus, la proposta es tenir-los preparats per portar-los a l’aprovació cap el mes d’octubre, en el ben entés que pel que fa al Contracte-programa aquest s’està redactant i s’espera disposar d’una primera versió cap a mitjan del mes de setembre. Serà aquest primer document del Contracte-programa que es plantejarà i debatrà en la propera reunió de la Taula de Residus si és que es disposa del document. Si no passaria a la reunió del mes següent.

Pel que fa a la proposta de modificació del POUM en relació a la recollida pneumàtica en d’altra reunió de la Taula de Residus s’explicarà amb més detall. Ara es comenta que aquest sistema de recollida de residus, segons la normativa urbanística vigents és obligatori en els nous sectors de creixement d’habitatges. Tanmateix és un sistema d’elevadíssim cost econòmic en la seva implantació i manteniment i que a nivell ambiental té també uns impactes elevats. Las proposta es treure aquesta obligació i optar per sistemes de recollida de residus més eficients com la recollida amb contenidors de càrrega lateral.

Respecte a la priorització de més recursos en relació al Pacte de la neteja i la recollida selectiva, s’esmenta que l’any vinent es disposarà de 1.200.000€ per a la implantació de la quarta línia de contenidors de càrrega lateral. Així mateix, també es podrà disposar enguany de 350.000€ no previstos en un principi que es podran aplicar a la prova pilot de recollida de mobles.

La propera reunió s’acorda que es farà el tercer dimarts del mes de setembre, dia 18, i es proposa debatre el Contracte-programa si es disposa d’una primera proposta. S’enviarà convocatòria.

I sense res més, finalitza la reunió.

nature-2206200_640

“El que canvia el nostre planeta és el coneixement. El que crea coneixement és l’educació.”

El 26 de gener es celebra el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, que té com a principal objectiu identificar la problemàtica ambiental tant a nivell global, com a nivell local i crear consciència en les persones i molt especialment en els governs pel que fa a la necessitat de participació per conservar i protegir el medi ambient.

Es considera que la primera recomanació oficial internacional que planteja utilitzar l’eina educativa com a resposta a la problemàtica ambiental és a partir de la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà celebrada a Estocolm, Suècia, al juny de 1972, en la qual es va debatre la importància de tenir cura del medi ambient i es va exposar la necessitat de uns principis comuns que oferissin a la societat una inspiració i guia per a preservar i millorar el nostre entorn

Aquesta declaració és el punt de partida de tot un seguit de conferències, reunions i programes que intenten desenvolupar i definir el concepte d’educació ambiental.

De totes aquestes, la que possiblement ha definit més clarament els objectius de l’educació ambiental ha estat el Seminari Internacional d’Educació Ambiental (Belgrad, 1975), les conclusions del qual es coneixen com la Carta de Belgrad: document que planteja com a fita principal millorar les relacions ecològiques, incloent-hi les dels humans amb la natura i entre ells.

Les posteriors conferències internacionals (Tbilisi, 1977; Rio de Janeiro 1992, Cimera de la Terra; Guadalajara 1997, II Congrés Iberoamericà d’Educació Ambiental) vindrien a corroborar la importància de l’educació.

La diada serveix per explicar quines accions es desenvolupen i es recomana fer servir les xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram…) i el hashtag / paraula clau  #EducacioAmbiental

rezero_2

4 milions de tones de residus de mitjana a l’any per municipi i un rati per càpita de 1,35 kg al dia a Catalunya són xifres alarmants contra les que ja lluiten molts consumidors anònimament.

Cinc famílies catalanes han acceptat el repte Objectiu #Rezero en 30 dies, una experiència pionera impulsada per l’organització Rezero que trasllada a la pantalla en forma de websèrie la productora FORMA I&M i que es podràn veure el proper 15 de gener pel canal de youtube de Rezero:

En els 30 dies del repte que podrem veure en els cinc capítols de la Websèrie Objectiu #Rezero, han pres consciència de la necessitat de reduir els residus, han canviat hàbits de consum, han evitat productes, embolcalls i envasos d’un sol ús, han planificat la compra setmanal en comerços a granel, etc.

L’eliminació de productes i envasos d’un únic ús i la seva substitució per productes i envasos reutilitzables en la seva alimentació, higiene, cuina i neteja domèstica són accions que tenen clars i immediats efectes positius a nivell econòmic, social, mediambiental i per a la salut de les cinc famílies.

La campanya compta amb la col·laboració de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, així com el suport de les empreses i entitats MOONCUP, Roll’eat, Valira, Bitsybags, ADZNadons, Ecoreciclat, Abacus cooperativa i la cooperativa Opcions.

 

Per a més informació consulteu la web de ReZero:

mesmes-recooperem

 

 

 

Quatre escoles i PRODIS se sumen a l’iniciativa del Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus, que dóna cobertura a famílies en situació vulnerable i evita el malbaratament alimentari

Terrassa s’incorpora al projecte Recooperem, Cuina per compartir amb la participació de quatre escoles, que són l’Escola França, l’Escola Roser Capdevila, l’Escola Bisbat d’Ègara i l’Escola Enxaneta, i de la fundació PRODIS. Cinc punts on es treballarà en favor de l’aprofitament alimentari i per evitar que es llenci menjar en bon estat. El Recooperem és un projecte impulsat pel Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental per treballar per l’aprofitament alimentari a les escoles. Actualment, després de dos cursos en marxa, i amb la incorporació de Terrassa, hi participen un total de 24 escoles de 9 municipis de la comarca. L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat pel president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, i del president del Consorci per a la Gestió de Residus, Ricard Torralba, ha presentat avui la implementació d’aquesta iniciativa a la ciutat, en un acte que ha tingut lloc a l’Escola França (carrer de Frederic Soler, 142).

L’Ajuntament de Terrassa col·labora a través dels serveis de Medi Ambient, de Serveis Socials i d’Educació per desenvolupar el conveni del Recooperem amb el Consell Comarcal i el Consorci de Residus. Així, per garantir l’emmagatzematge del menjar recollit, el servei d’Educació ha comprat congeladors, que ha distribuït als diferents centres educatius. A més, el Laboratori Municipal farà les corresponents analítiques del menjar recollit per garantir les seves bones condicions sanitàries.

El Recooperem té un doble vessant igualment ambiciós, el social i el mediambiental. Gràcies a aquest projecte es dóna cobertura a famílies de la comarca que es troben en situació de vulnerabilitat –ja sigui per dependència com per la seva situació econòmica-, ja que poden disposar d’àpats cuinats a les escoles i amb les màximes garanties sanitàries. A més, el Recooperem evita la generació de residus i el malbaratament alimentari.

El projecte compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i de la Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). En aquests moments, a més de Terrassa, participen en el projecte els municipis de Castellar del Vallès, amb sis escoles; Viladecavalls, amb dues; Vacarisses, Rellinars, Sant Llorenç Savall i Ullastrell, amb una a cada municipi, Matadepera amb dos; i Rubí, amb cinc .

Resultats

Les dades del curs escolar 2016-2017 han confirmat la bona marxa del projecte, amb un augment del 50% d’àpats servits durant el curs passat i amb un increment del 43% dels quilos de matèria orgànica que no han esdevingut residus. En total, en els dos cursos de funcionament del projecte, s’han pogut lliurar 10.025 àpats a famílies vulnerables de la comarca. En concret, durant el curs 2016-2017 s’ha pogut arribar a 272 famílies amb dificultats.

Des del Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus es treballa per incorporar noves escoles i nous municipis al projecte per ampliar així la xarxa de distribució i augmentar la prevenció de generació de residus. En aquests moments es treballa per tal que es puguin fer efectives els propers mesos les incorporacions de Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Sentmenat i Castellbisbal.

Com funciona el Recooperem?

Un cop acabat el servei diari del menjador de l’escola, el menjar disponible apte pel consum es prepara com a àpats complerts en unes taifa facilitades pels ens comarcals. L’aliment cuinat que no ha estat servit, i que s’ha mantingut en condicions higièniques i sanitàries adequades, es reparteix en recipients que s’etiqueten amb informació rellevant (aliment, quantitat i data de congelació) i es congelen a -18ºC. Tenen una caducitat màxima de 3 mesos si es conserven congelats.

Una entitat social, que en el cas de Terrassa serà El Rebost, Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa, promogut per l’Ajuntament de Terrassa i gestionat per Creu Roja, recull els àpats i els reparteix entre les famílies que compleixen determinats requisits, com per exemple gent gran depenent o famílies que pateixen pobresa energètica o amb infants a càrrec.

Amb aquests àpats es garanteix que els Rebosts Solidaris i les entitats poden comptar també amb aliments cuinats segurs i de qualitat, que completen l’oferta d’aliments bàsics que es recullen habitualment a través dels recaptes, millorant l’aportació nutricional i evitant el malbaratament alimentari.

Iniciativa social i mediambiental

Recooperem és una iniciativa de caire social i s’inclou dins del programa de població fràgil i inclusió social que porta a terme el Consell Comarcal amb l’objectiu de donar suport a les persones més vulnerables per lluitar contra la pobresa i afavorir l’equitat d’accés a recursos. Alhora, el projecte aconsegueix reduir el nombre d’aliments en bon estat, aptes pel consum, que actualment acaben a les escombraries ja que no existia cap canal d’aprofitament organitzat.

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus han signat un conveni marc al qual s’hi poden adherir, per col·laborar en diferents actuacions: les empreses i/o entitats d’alimentació i/o restauració, amb menjar sobrant que vulguin cedir; els ajuntaments de la comarca que participin en la cerca de famílies beneficiàries del projecte i/o en el magatzem i distribució del menjar i les entitats de voluntariat que participin en la logística del projecte.

La distribució d’aliments es fa amb la col·laboració de les escoles públiques, les empreses de càtering operadores dels serveis de menjador, els ajuntaments vallesans i els rebosts municipals. També hi poden participar els restaurants que es vulguin adherir a la proposta.

Aquesta és una iniciativa en què la confluència de treball transversal en l’àmbit social i ambiental contribueix a millorar la salut, l’equitat i la sostenibilitat del territori, en la línia del PINSAP- Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública i totalment alineada amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

p01-001_2

El Programa que us presentem per al curs 2017-2018 és el resultat de la participació de moltes persones i entitats amb l’objectiu de renovar i innovar per a que estigui ajustat a les necessitats reals i interessos de l’àmbit educatiu i de l’àmbit ciutadà. S’han reforçat les activitats adreçades a conèixer l’Anella Verda de Terrassa, l’agricultura ecològica i els horts urbans, s’han ampliat les activitats relacionades amb el soroll, la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic i l’energia i s’ha implementat una nova modalitat que el curs passat es va iniciar, els  Projectes de Centre, que permet desenvolupar una activitat  amb una metodologia que facilita integrar l’aprenentatge de manera pràctica i continuada durant tot el curs.

El programa segueix mantenint els dos àmbits diferenciats d’actuació, l’educatiu i el de la ciutadania, per tal que pugui arribar a col·lectius i entitats més enllà de l’escola. Adaptem els continguts i les activitats en funció de l’àmbit i col·lectiu a qui s’adrecen. Esperem i desitgem que hi participin el màxim de centres educatius  i entitats, i que us siguin interessants i útils.

g4168

L’Ajuntament engega una campanya informativa per millorar la neteja a la ciutat. D’aquesta manera vol reforçar el Pacte de Ciutat per la Neteja, que dóna una especial importància a la coresponsabilitat ciutadana. Per això editarà una sèrie de pòsters, tríptics, opis i adhesius que es col•locaran als contenidors per tal que el ciutadà tingui clar com ha de reciclar, com funciona el servei de recollida de mobles i on s’han de deixar els residus especials.

Els recursos que l’Ajuntament destina aquest any a la neteja, són de 2,5 milions d’euros. A la plantilla d’Eco-Equip s’hi afegiran 15 persones fixes; hi haurà una nova ruta de càrrega lateral i dos nous vehicles específics; es reforçarà la inspecció amb 14 persones i s’incrementarà el control policial per abandonament de residus. Les sancions a particulars poden anar dels 400 als 6.000 euros.

El reciclatge de la fracció orgànica és el que cal augmentar més per arribar a l’objectiu del 60% de recollida selectiva el 2020.

plastic_bags

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària el dia 24 de novembre de 2016 adoptà entre d’altres, els acords que incorpora la proposta de resolució per a substituir les bosses de plàstic d’un sol ús, per d’altres més sostenibles. Els acords, van ser aprovats per unanimitat.

Podeu consultar la proposta en el següent document: